صفحه اول معرفيخدماتتوليدات آديش نمارادياتورآديش نماكنترل بوسترپمپپروژه هاارتباط با ما

بوسترپمپ تمام اتوماتيك سانتريفوژ دستگاه آبرساني با فشار ثابت و آبدهي متغير 

كاربردهاي دستگاه :

1- آبرساني

2- آبياري

3- آتش نشاني

 دستگاه بوستر پمپ تمام اتوماتيك سانتريفوژ براي شركت ها ، مجتمع هاي مسكوني ، ساختمان هاي مرتفع ، كارخانه ها ، انبارها ، بيمارستان ها ، فرودگاه ها كاربرد دارد .